1. 0. Definities

WOWlease:                  Het bedrijf WOWlease, kantoorhoudende te (5665GJ) Geldrop aan het adres Marco Polostraat 20; ingeschreven in het Handelsregister van de KVK onder nummer 74248839.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: WOWLEASE
Adres:  Marco Polostraat 20 5665GJ Geldrop
Telefoonnummer: 085 (Maandag t/m Vrijdag: 11:00 t/m 17:00)
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer:  74248839
Btw-identificatienummer:          op aanvraag

Wederpartij:                De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een overeenkomst sluit met WOWlease, aan wie WOWlease een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met WOWlease.

Overeenkomst:           Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen WOWlease en de Wederpartij tot stand komt, waaronder begrepen een overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:                        WOWlease en de Wederpartij samen.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van WOWlease, en op iedere Overeenkomst tussen WOWlease en een Wederpartij.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing als WOWlease deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling(en).

1.4 Als WOWlease van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat WOWlease in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

2.1 Alle offertes van WOWlease zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat WOWlease het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt als de geoffreerde producten in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

2.2 WOWlease kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.

2.3 Offertes van WOWlease gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Als WOWlease in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan WOWlease niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en eventuele verzend- of administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

 1. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat Wederpartij een offerte of aanbod van WOWlease ongewijzigd accepteert, of als WOWlease een Opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de Opdracht uitvoering heeft gegeven.

3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door WOWlease schriftelijk zijn bevestigd, of als WOWlease begonnen is met de uitvoering hiervan.

3.3 WOWlease kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat hij de Opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, heeft WOWlease het recht om de Opdracht te weigeren.

 

3a.              Overeenkomst via webwinkel

(DIT ARTIKEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR CONSUMENTEN)!

3.1 Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de Wederpartij, die consument is, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.

3.2 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Als de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan WOWlease retourneren, conform de door WOWlease verstrekte instructies.

3.3 Als de Wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan WOWlease. Dit dient de Wederpartij te doen middels het zenden van een e-mailbericht daartoe aan [email protected]. Hierna dient de Wederpartij het product binnen 14 dagen aan WOWlease retour te sturen. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product ligt bij de Wederpartij.

3.4 Als de Wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van retourzending voor haar rekening.

3.5 De Wederpartij kan niet langer recht doen gelden op het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel als de Wederpartij het geleverde product of onderdelen daarvan reeds heeft gebruikt of geprobeerd (de verzegeling heeft verbroken) of als er sprake is van tweedehands (refurbished) producten.

3.6 Als de Wederpartij na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan WOWlease via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan WOWlease heeft geretourneerd, dan is koop een feit.

 

 1. Verplichtingen Wederpartij

4.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan WOWlease heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de  werkzaamheden, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan WOWlease ter beschikking worden gesteld.

4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan WOWlease ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

4.3 Als de Wederpartij niet (tijdig of behoorlijk) aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is WOWlease gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Alle werkzaamheden die door WOWlease worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van WOWlease betreft een inspanningsverplichting.

5.2 WOWlease bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld. WOWlease heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij WOWlease schriftelijk in gebreke te stellen.

5.4 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.5 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. WOWlease zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.6 Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal WOWlease de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

 

Conformiteit en garantie

5.7 De door WOWlease te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen gedurende de Overeenkomst voor lease van het product, zal WOWlease de kosten voor herstel of vervanging dragen. De factuur dient hiervoor als garantiebewijs. Deze garantie van WOWlease komt overeen met de garantie van de producent.

5.8 De garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) de situatie dat de Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van WOWlease aan de zaak reparaties en/of wijzigingen heeft aangebracht of heeft getracht aan te brengen, of (2) als het geleverde product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of (3) als het geleverde product is gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik), of (4) als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

5.9 De voorgeschreven wijze van gebruik van het product is het gebruik conform de bij het product behorende gebruikershandleiding.

5.10 De Wederpartij dient het door WOWlease geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan WOWlease te worden gemeld. De Wederpartij dient WOWlease in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.11 Bij vaststelling dat een zaak gebrekkig is en bij tijdige reclamering, zal WOWlease de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen. Bij vervanging dient de Wederpartij de vervangen zaak aan WOWlease te retourneren.

5.12 Een klacht van de Wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op.

5.13 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de Wederpartij geen recht meer toe op kosteloos herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
5.14 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WOWlease en de Producent bedraagt één jaar.

 

Levering

5.15 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan WOWlease kenbaar heeft gemaakt. WOWlease biedt de Wederpartij tevens de mogelijkheid om de bestelling uitsluitend op afspraak en na schriftelijke bevestiging daartoe op te halen op een van de locaties van WOWlease.

5.16 WOWlease gaat pas over tot verzending van de order als de eerste termijnbetaling door de Wederpartij is voldaan en door WOWlease is ontvangen. Aan genoemde levertermijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

5.17 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een order rust bij WOWlease tot het moment van bezorging aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.18 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is WOWlease gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

 

 1. Opschorting en ontbinding

6.1 WOWlease heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of
 • WOWlease ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
 • door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van WOWlease verwacht kan worden dat hij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
 • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van WOWlease direct of indirect (zijn) ontstaan.

6.2 WOWlease heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. WOWlease mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar zijn mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van zijn onderneming.

6.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van WOWlease op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.4 WOWlease mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van WOWlease op de Wederpartij zijn dan direct opeisbaar.

 

 1. Overmacht

7.1 WOWlease is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

7.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop WOWlease geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WOWlease niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van WOWlease of derden, en de situatie dat WOWlease diensten te laat geleverd krijgt van zijn leveranciers. WOWlease kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat WOWlease de Overeenkomst had moeten nakomen.

7.3 WOWlease heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt.

7.4 Als WOWlease bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag WOWlease dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Vergoedingen en betaling

8.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling bij vooruitbetaling te geschieden middels automatische incasso, op een door WOWlease aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.2 Bij niet of niet-tijdige betaling, of bij storneren van de geïncasseerde gelden, is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van WOWlease in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

8.3 WOWlease heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door WOWlease steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

8.4 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan WOWlease verschuldigde.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

9.0 klant dient borg voldoen van €100 euro.

dit bedrag krijgt de klant terug na 12 maanden.

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door WOWlease in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van WOWlease totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Wederpartij mag de zaken niet verpanden, overdragen of op een andere manier vervreemden of bezwaren.

9.2 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan WOWlease en de door WOWlease aan te wijzen derden om bij de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WOWlease zich bevinden en de zaken terug te nemen.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Een eventuele aansprakelijkheid van WOWlease is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 WOWlease is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens aan WOWlease is verstrekt.

10.3 WOWlease is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product.

10.4 WOWlease is niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten de schuld van WOWlease ontstaat. Evenmin is WOWlease aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij en/of een derde lijdt ten gevolge van een gebrek aan of het disfunctioneren van het product.

10.5 De aansprakelijkheid van WOWlease is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is WOWlease uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van WOWlease op te lossen, voor zover deze aan WOWlease toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.7 WOWlease is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.8 De Wederpartij vrijwaart WOWlease, en door WOWlease ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.

10.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid van WOWlease zijn niet van toepassing als WOWlease de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

11.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

11.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.